15. Matko Berdyczowska,

w wątpliwościach i pokusach,

Ciebie błagamy

 

Matka Boża jest Niewiastą z Księgi Rodzaju, która została zapowiedziana, gdy pierwsi rodzice Adam i Ewa ulegli pokusie i popełnili grzech nieposłuszeństwa względem Boga. Jest tą, która depcze głowę węża – szatana, który jest ojcem kłamstwa i sprawcą wszystkich pokus, którego zadaniem jest sianie wątpliwości w wierze. „Potomstwem” Niewiasty obleczonej w słońce jest Chrystus, prawdziwy Bóg - człowiek, oraz wszyscy ci, którzy jak On podejmują walkę ze złem, szatanem i jego sprzymierzeńcami, czyli z ludźmi nienawidzącymi prawdy, dobra i miłości, którzy czynią to zgodnie z Bożą obietnicą: Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo Jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę (Rdz 3,15). Szatan przez swoje pokusy usiłuje nas odwrócić od dobra i prawdy i pogrążyć w złu i nienawiści, zakłamaniu, grzechu. Chrystus, Maryja i wszyscy Ich czciciele przeciwstawiają się szatanowi prawdą i miłością. Zbawiciel i Jego Niepokalana Matka pragną wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu, zła i zakłamania.

Swoją modlitwą Maryja pomaga nam przezwyciężać pokusy, podszepty szatana, który sieje wątpliwość w naszych sercach. Wstawia się za nami, abyśmy pokonali grzech, szatana i otrzymali wieczne zbawienie. Także swoim przykładem pomaga nam tak żyć, abyśmy nie popadli w niewolę grzechu i mogli dojść do świętości.

Najskuteczniejszą bronią w walce z szatanem i jego pokusami jest przede wszystkim prawda Ewangelii oraz przykład prawdziwej, ofiarnej miłości. Zakłamanie można zwalczać tylko prawdą, wątpliwości rozwiać ufną modlitwą i całkowitym zawierzeniu Bogu, nienawiść zaś, egoizm i grzech — bezinteresowną miłością. Maryja zawsze kierowała się w życiu wolą Bożą, przez co zdecydowanie różni się od pierwszych rodziców, którzy przekroczyli nakazy Boże.

Przez naśladowanie dobroci Chrystusa i Jego Matki jesteśmy w stanie pokonać istniejące w nas i w świecie zło. Kto w ufnej modlitwie zwraca się do Matki Najświętszej, ten z pewnością otrzyma siły potrzebne do walki ze złem i szatanem, ten otrzyma potrzebne siły i łaski, aby wraz z innymi dziećmi Matki Najświętszej wspólnie budować tu na ziemi królestwa prawdy, dobra, miłości i pokoju. A wśród wątpliwości z pomocą Maryi znajdzie światło i właściwą drogę.

 

Ty jesteś gwiazdą życia naszego,

W ciemnościach świecisz, chronisz od złego.

Odpędź szatana, pokus nawały,

By serca nasze w cnocie wytrwały.

 

Amen.