17. Matko Berdyczowska,

otaczaj opieką Kościół i Ojca świętego,

Ciebie błagamy

 

      Maryja Dziewica jest dla całego Kościoła wzorem wiary, nadziei i miłości. Matka Chrystusa jest nie tylko wzorem Kościoła, ale także jego najlepszą Opiekunką – Matką Kościoła. Prawdę tę, którą Kościół wyznawał od wieków potwierdził uroczyście papież Paweł VI w przemówieniu zamykającym trzecią sesję Soboru Watykańskiego II nazywając Maryję Matką Kościoła, to znaczy całego Ludu Bożego, zarówno wiernych, jak i pasterzy prosząc zarazem zgromadzonych biskupów z całego świata, aby od tej pory cały Lud chrześcijański jeszcze bardziej czcił Maryję, przyzywając Ją tym słodkim imieniem.

Tytuł „Matki Kościoła” wyraża, zatem głębokie przekonanie chrześcijan, którzy dostrzegają w Maryi nie tylko Matkę Chrystusa, ale także Matkę wiernych. Ta, która uznawana jest za matkę zbawienia, życia i łaski, matkę zbawionych i matkę żyjących, słusznie została ogłoszona Matką Kościoła.

 Maryja stała się Matką Kościoła, gdy wydała na świat Jezusa, Syna Bożego, Głowę Ciała, którym jest Kościół. Potwierdza to sam Jezus umierając na krzyżu, kiedy to dał Ją jako matkę swojemu uczniowi Janowi: Niewiasto, oto syn Twój, w osobie umiłowanego ucznia ludzie wszystkich czasów stają się dziećmi Maryi, a Ona ich Matką.

O szczególnej opiece Maryi nad Kościołem Jej Syna wspólnota wierzących była przekonana od samego początku swojego istnienia. Dzieje Apostolskie podkreślają, że Maryja przebywała w Wieczerniku w dniu zesłania Ducha Świętego razem z braćmi Jezusa, to znaczy z Jego Apostołami i krewnymi, w tym dniu, w którym rodził się Kościół. Chodzi tu nie tyle o rodzinne spotkanie, co o fakt, że pod przewodem Maryi naturalna rodzina Jezusa włączyła się w duchową rodzinę Chrystusa. Kto pełni wolę Bożą — powiedział Jezus — ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

Obecność Maryi w dniu narodzin Kościoła świadczy o tym – jak naucza nas Katechizm Kościoła Katolickiego – że po Wniebowstąpieniu swego Syna Maryja Dziewica wspierała swoimi modlitwami początki Kościoła. Wzięta do nieba, nie zaprzestała wstawiać się za swoimi dziećmi i opiekować Kościołem na czele z Namiestnikiem Chrystusa na ziemi, czyli papieżem. Dlatego Kościół wzywa Ją jako Orędowniczkę, Wspomożycielkę i Pośredniczkę.

 

Maryjo, Matko Kościoła,

Ty razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się

do Ducha Świętego

za Nowy Lud - Kościół i jego Pasterzy

— uproś dla Niego pełnię darów,

otaczaj swoją opieką Ojca Świętego,

kieruj jego zamiarami, błogosław jego słowom,

wspomagaj jego siły i podtrzymuj w nim ogień miłości

do Kościoła i do wszystkich ludzi.

 

Amen.