18. Matko Berdyczowska,

Opiekunko naszej Ojczyzny,

Ciebie błagamy

 

W świecie, w którym zatarciu ulęgają granice państw i kultur wielu ludzi utraciło zdolność właściwego rozumienia takich pojęć jak „Ojczyzna” czy „patriotyzm”. Dlatego warto w naszych rozważania maryjnych, gdy wzywamy wstawiennictwa Maryi jako Opiekunki naszej Ojczyzny przypomnieć, lub na nowo uświadomić sobie znaczenie tych jakże drogich dla każdego człowieka słów.

Czwarte przykazanie Dekalogu zawiera nakaz czci ojca i matki. Z miłości i czci dla rodziców oraz rodziny wyrasta miłość do społeczeństwa, w którym się wyrosło, zwana miłością Ojczyzny lub patriotyzmem. Katechizm Kościoła Katolickiego poucza nas, że miłość Ojczyzny i służba dla niej wynika z obowiązku wdzięczności i porządku miłości. Tak jak dziecko ma obowiązek kochać i szanować swoich rodziców, tak samo każdy człowiek ma obowiązek kochać i służyć swojej Ojczyźnie, która słusznie w wielu kulturach jest nazywana matką.

Nauka Jezusa o miłości bliźniego oraz o równości wszystkich ludzi w obliczu Boga i wobec siebie wzajemnie jest podstawą i źródłem chrześcijańskiego patriotyzmu. Mamy bowiem kochać wszystkich ludzi. Aby dojść do tego, trzeba najpierw objąć miłością tych, którzy razem z nami dzielą nie tylko wspólnotę ziemi, ale najczęściej ten sam język, te same umiłowania, wartości duchowe i kulturalne z całym różnorodnym dziedzictwem przeszłości. Dzięki miłości własnej Ojczyzny dochodzimy bowiem do miłości całej rodziny ludzkiej. Prawdziwa miłość Ojczyzny łączy się z głębokim szacunkiem dla wszystkiego, co stanowi kulturę innych narodów. Wymaga uznania wszelkiego dobra znajdującego się poza nami i wyklucza nienawiść, bo nienawiść prowadzi do choroby i wypaczenia dobrze pojętego patriotyzmu. Nasze czasy dostarczyły wiele przykładów wypaczonego patriotyzmu w postaci rasizmu i nacjonalizmów. Nie możemy zapomnieć o tym, że nienawiści niszczy i zatruwa tych, którzy się nią kierują. Gdy usunie się z życia społecznego Boga, zaczyna się na Jego miejscu stawiać własny naród i ojczyznę, a to może doprowadzić do powstania nowych faszyzmów i totalitaryzmów.

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Berdyczowskiej Opiekunki Ojczyzny naszej prośmy o pomyślność dla niej, a dla naszych rodaków o dar prawdziwego patriotyzmu.

 

 

I kraj nasz cały i lud Twój wierny

Tobie, Maryjo, dziś polecamy!

Niechaj nas zbawi Bóg miłosierny,

Którego przez Twe Serce błagamy.

 

Amen.