26. Matko Berdyczowska,

daj nam czystą młodzież i niewinną dziatwę,

Ciebie błagamy

 

Sługa Boży papież Jan Paweł II w jednej z homilii skierowanej do młodzieży tak mówił: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Jednak, aby od siebie wymagać potrzebna jest moc. Moc, która płynie z Chrystusa, która zawarta jest w Ewangelii. Ta moc nie dopuści, aby postępowaniem młodego człowieka kierowała chęć zaspokojenia własnych pragnień za wszelką cenę, ale poczucie powinności: spełniam to, co jest słuszne, co jest moim powołaniem, co jest moim zadaniem. Wbrew wszystkim pokusom łatwego życia Trzeba od siebie wymagać. To znaczy właśnie „więcej być” niż mieć.

Taką moc może posiąść jedynie taki człowiek, którego serce jest czyste. Czystość serca jest zawsze darem Boga. Chrystus daje ją człowiekowi w sakramentach Kościoła, przede wszystkim w sakramencie pokuty. Mocą tego sakramentu Chrystus zamieszkuje w sercu człowieka i rozświetla to serce blaskiem Prawdy. Tylko ta Prawda, którą jest Jezus Chrystus, zdolna jest oświecić rozum, oczyścić serce i dać mu prawdziwą wolność. Bez zrozumienia i przyjęcia Prawdy gaśnie wiara. „Czystość serca” osiąga ten, kto umie od swego „serca” wymagać: od swego „serca” i od swego „ciała”.

Prosząc Maryję, aby dała nam czystą młodzież i niewinną dziatwę sami najpierw musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby uchronić młode pokolenia przed zepsuciem moralnym. Wielka odpowiedzialność w tym względzie spoczywa na rodzicach i wychowawcach, których obowiązkiem jest nauczyć młode pokolenie szacunku i znaczenia godności ludzkiego ciała i miłości. Nie jest to łatwe zadanie w świecie, w którym czystość jest wystawiana na pośmiewisko, a termin „miłość” – jak pisze papież Benedykt XVI w swojej encyklice Deus caritas est -  stał się dziś jednym ze słów najczęściej używanych i także nadużywanych, którym nadajemy znaczenia zupełnie różne.

I tu z pomocą swoim dzieciom przychodzi Matka Najświętsza, która sama daje świadectwo o wartości życia czystego i pełnego dobroci dla wszystkich ludzi. Piękno Jej duszy, całkowicie oddanej Panu, jest przedmiotem podziwu chrześcijańskiego ludu. Chrześcijańska wspólnota zawsze widziała w Maryi ideał, który jest wcieleniem miłości i dobroci, ponieważ Ona zachowała czystość serca i ciała.

Pełni ufności i wiary oddajmy pod opiekę Matki Bożej Berdyczowskiej nasze dzieci i młodzież. Młode pokolenia są bowiem przyszłością naszego narodu i Kościoła. Niech Ona stanie się Strażniczką ich czystości i nauczy je, czym jest prawdziwa miłość mająca swoje źródło w Bogu, który jest Miłością.

 

Bądź Królową moich czystych myśli,

Uchroń przed brudem me serce,

Nie pozwól kochać świat bez krzyża,

Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne.

 

Matko łaski pełna

Pod Twoją obronę nas weź,

Aby wiara nasza chwałą była Bogu|

Ojcu, Synowi, Duchowi.

 

Amen.