BIBLIOGRAFIA

 

I. Dokumenty kościelne

 

Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli (Inter mirifica, 1963).

Jan Paweł IIMisja Kościoła w erze komputerów, Orędzie na Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 1990 r.

Jan Paweł IITelewizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru programów, Orędzie na Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 1991 r.

Jan Paweł IIŚrodki społecznego przekazu w służbie jedności i postępu rodziny ludzkiej, Orędzie na Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 1994 r.

Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska:  Zjednoczenie i postęp (Communio et progressio, 1971).

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu,  Pornografia i przemoc w środkach społecznego przekazu jako problem duszpasterski (In anni recenti, 1989).

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu,  Etyka w reklamie (Etica nella publicità,  1997).

 

 

II. Literatura przedmiotu

 

Anderson J., Wilkins R. , Żegnaj telewizorku  (tłum. z ang.), Warszawa 2000.

Bach-Olasik T., Agresywność dzieci i młodzieży a telewizja, „Katecheta”, 1993, nr 4, s. 230-233.

Baggio A. M., Technika i komunikacja – Wirtualny świat, „Nowe Miasto”, 1996, nr 1, s. 22-23.

Braun-Gałkowska M., Wychowanie do korzystania ze środków masowego przekazu, w: Kościół a kultura masowa, red. F. Adamski, Kraków 1987, s. 196-200.

Braun-Gałkowska M., Telewizja dzieciom, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1995, nr 10, s. 10-14.

Braun-Gałkowska M., Reklama telewizyjna a dzieci, „Edukacja i Dialog”, 1997, nr 5, s. 15-20.

Braun-Gałkowska M., Wpływ gier komputerowych na psychikę dzieci, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1997, nr 8 (wkładka), s. 2-8.

Braun-Gałkowska M., Oddziaływanie obrazów przemocy na psychikę, w: Przemoc w mediach audiowizualnych, red. J. Szafraniec, Warszawa 1998, s. 29-50.

Braun-Gałkowska M., Ulfik I., Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci,  Warszawa 2000.

Budzik S. ks., Internet i rzeczywistość wirtualna. Szanse i zagrożenia dla kultury, w: Sacrum i kultura, red. ks. R. Rubinkiewicz, ks. S. Zięba, Lublin 2000, s. 307-313.

Calster van S., Czy telewizja izoluje człowieka? Konsumpcja zamiast komunikacji, „Communio”, 1995, nr 6, s. 44-53.

Czarniecki M.M., W niewoli mediów, Szczecin 1996.

Dębek P. Złapani w Sieci,  „CHIP”, 2000, nr. 4, s. 48-53.

Dębek P. Bobas przed ekranem, „CHIP”, 2000, nr 5, s. 46-51.

Dębek P., Róża to tylko jeden kilobajt danych, „CHIP”, 2001, nr 1, s. 58-60.

Frączek A.,  Odległe następstwa oglądania przemocy w telewizji przez dzieci, w: Przemoc w mediach audiowizualnych, red. J. Szafraniec, Warszawa 1998, s. 9-27.

Freitag E. F., Siła podświadomości - potęga sugestii (tłum. z niem.),Wrocław 1996.

Hegele R., Etyka w komputerowym świecie, „Niedziela”, 1997, nr 3.

Klimas R., Komputerowe szaleństwo, „Niedziela”, 1999, nr 35.

Kłys J. A., Komputer i wychowanie, Szczecin 1995.

Komorowska J., Telewizja w życiu dzieci i młodzieży, Łódź 1964.

Koper R. ks., Komputer i zbrodnia, „Niedziela”, 1999, nr 18.

Kożuchowska A., Ekran i psyche, „PC Kurier”, 1997, nr 18, s.48-49, 52.

Krasowski L., Odmienne stany podświadomości,  „Magazyn TVSat”,  1996, nr 10, s. 19.

Kulbat W. ks., Okultyzm w łódzkich mediach, „Niedziela Łódzka”, 1996, nr 43.

Lepa A. bp, Świat manipulacji, Częstochowa 1995.

Lepa A. bp,  Cele wychowania do mass mediów,  „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie”, 1996, nr 6, s. 258-262.

Lepa A. bp, Pedagogika mass mediów, Łódź 1998.

Lepa A. bp, Radio i telewizja w budowaniu więzi społecznych i postaw moralnych,  w: Medialne rozdroże, red. ks. L. Dyczewski, Warszawa 1998, s. 29-33.

Lepa A. bp., Ewangelizacja przez środki społecznego przekazu, „L’Osservatore Romano” 1999, nr 12, s. 60-61.

Lepa A. bp, Mity i obrazy,  Łódź 1999.

Lepa A. bp, Współczesny obraz rodziny w mass mediach, w: Rodzina na przełomie wieków, red. abp K. Majdański, Łomianki 2000, s. 191-206.

Lepa A. bp, Media i postawy, Łódź 2001.

Lukas (pseudonim), Strefa śmierci, „Gry Komputerowe”, 1996, nr 3, s. 26-27.

Łoźne E. i I., Kto winien - rock czy chrześcijaństwo?, „Znaki Czasu”,1993,  nr 31/32, s. 88 – 145.

Mariański J. ks., Mass media jako nośnik wartości i antywartości, w: Religia a mass media, red. ks. W. Zdaniewicz, Ząbki 1997, s. 108-195.

Operacz Wł., Gry komputerowe - wirtualna rozrywka, „Emaus 2000”, 1999, nr 3, s. 11-12.

Ostasz L., Świadomość i podświadomość, Kraków 1996.

Psychologiczne aspekty odbioru telewizji,  red. P. Francuz, Lublin 1999.

Robinson P., Tomasaitis N., Cyberseks (tłum. z ang.), Warszawa 1995.

Santorski J., Nie demonizujmy komputera, „PC Kurier”, 1997, nr 18, s. 50-51.

Sareło Z. ks., Mass media - źródło dezintegracji tożsamości osoby, „Communio”, 1990, nr 6, s. 39-43.

Sikorski W.,  Agresywność młodzieży a jej preferencje dotyczące programów telewizyjnych, „Psychologia Wychowawcza”, 1998, nr 3, s. 231-238.

Szulc M., Potęga podświadomości, Warszawa 1997.

Warhole A., Atak z Internetu (tłum. z ang.), Warszawa 1999.

Zasępa T., Wolność i uzależnienia w procesie komunikacji w Internecie, w: Internet 2000, prawo-ekonomia-kultura, red. S. Skubisz, Lublin 2000, s. 377-381.

Zwoliński A. ks., D&D - demony komputerowego nieba, „To już było...”, Kraków 1997, s. 287-299.

Zwoliński A. ks., Uwaga na uszy! O manipulacji w muzyce, „Wychowawca”,1996, nr 7-8, s. 41.

 

III. Opracowania

 

Adamski F.,  Model i etyczne aspekty przekazu treści religijnych w mass mediach, w: Religia a mass media, red. ks. W. Zdaniewicz, Ząbki 1997, s. 56-62.

Adamski F., Siła, zakres i skutki oddziaływania masowego przekazu, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 1978, t. XXV, z. 6, s. 85-103.

Anthony T. M., Dlaczego? Samobójstwo i inne zagrożenia wieku dorastania (tłum.  z ang.), Warszawa 1994.

B. a., hasło: multimedia, Popularna encyklopedia mass mediów, red. Skrzypczak J., Poznań 1999.

Baczyński A. ks., Telewizja w służbie ewangelizacji, Kraków 1998.

Bates M., Człowiek i jego środowisko (tłum. z ang.), Warszawa 1967.

Bukowski J., Postawy wobec sztuki nowoczesnej, Warszawa 1987.

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1996.

Cogiel M. ks., Kultura multimedialna a proces wychowania młodego pokolenia, „Katecheta”, 1998, nr 3, s. 54-55.

Czuba K., Media i władza, Warszawa 1995.

Dylak S., Wizualizacja w kształceniu nauczycieli,  Poznań 1995.

Grzybczak J., Czy oddziaływanie mediów jest skuteczne? Stare i nowe teorie, „Zeszyty Prasoznawcze”, 1995, nr 3-4, s. 17-39.

Han-Ilgiewicz N., Nieznośni chłopcy, Typy plastyczności psychicznej w diagnostyce szkolnej, Warszawa 1960.

Helman A., Psychologiczne podstawy recepcji przekazów audiowizualnych, w: Kościół a środki społecznego przekazu, red. ks. J. Chrapek, Warszawa 1990, s. 103-113.

Hilgard E., Wprowadzenie do psychologii (tłum. z ang.), Warszawa 1972.

Kall J., Reklama, Warszawa 1995.

Kapera K., Raport o sytuacji polskich rodzin, Warszawa 1998.

Kopyść L., Katecheza przez media, „Katecheta”, 1998, nr 3, s. 57-58.

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993.

Maszczyk D., Wiedza młodzieży na temat problemów współczesnego świata a środki masowego przekazu, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1981, nr 3, s. 95-103.

Morawski S., Film w życiu młodzieży, „Rocznik Pedagogiczny”, 1979, t. V, s. 291-295.

Newcomb T. M., Turner R. H., Converse P. E., Psychologia społeczna. Studium interakcji ludzkich (tłum. z ang.) Warszawa 1965

Pellegrino P.,  Teleczłowiek, za... i przeciw... telewizji  (tłum. z wł.), Warszawa 1999.

Podpora R. ks., Komputer w katechezie, „Katecheta”, 1995, nr 3, s.151-157

Reeves B., Nass C., Media i ludzie  (tłum. z ang.), Warszawa 2000.

 Reroń T. ks., Rola mass mediów w integralnym rozwoju człowieka, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 1994, nr 1, s. 101-112

 Robak M.,  Teologia cyberświata, w: Internet, fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. ks. T. Zasępa, Częstochowa 2001, s. 45 - 53.

Roth E., Ardel E., Klimesch W., Zależności miedzy strukturą aktu komunikowania a strukturą postaw odbiorcy, „Przekazy i Opinie”, 1979, nr 3, s. 113-126.

Siek S.,  Pranie mózgu,  Warszawa 1995.

Steffon J.J., Satanizm jako ucieczka w absurd  (tłum. z ang.), Kraków 1993.

Sułkowski B., Odbiorcze użytki rozrywki telewizyjnej, w: Telewizja i społeczeństwo, red. M. Czerwiński, Warszawa 1980, s. 131-152.

Szewczyk W. ks., Rozumieć siebie i innych, Tarnów 1994.

Szymańska B., Twórczość jako kompensacja,  w: Tradycja i wyzwania, red. K. Pacławska, Kraków 1996, s. 121-136.

Woynarowska K., Gra (nie) skończona, „Niedziela”, 1999, nr 36.