ROZDZIAŁ I

 

Osobowość w kontakcie z multimediami

                                                  

            W pierwszym rozdziale podjęto problem oddziaływania multimediów na osobowość. Obejmuje on trzy paragrafy. W pierwszym ukazano najważniejsze czynniki, które wywierają wpływ na rozwój osobowości. Wpływ multimediów na osobowość i jego skutki stanowią treść drugiego paragrafu. W ostatnim paragrafie omówiono skuteczność wpływu multimediów i jego uwarunkowania.

            Terminy „oddziaływanie” i „wpływ” są stosowane zamiennie.

            Niedostatek literatury podejmującej interesujący nas problem skłonił autora do wykorzystania publikacji omawiających wpływ mass mediów na osobowość człowieka, ponieważ multimedia wykorzystują te same elementarne środki przekazu, co mass media, łącząc je w całość i wzbogacając je w najnowsze osiągnięcia techniki komputerowej[1].


 

[1] Zob. J. Raczkowska, Wychowanie wobec ekspansji multimediów, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1997, nr 10, s. 17.