ZAKOŃCZENIE

 

 

            Celem pracy było przybliżenie tych problemów wychowawczych, które wiążą się z oddziaływaniem na podświadomość człowieka. Są to wysokiej rangi problemy ponieważ dotyczą wychowania jednostki. Problematyce tej poświęca się już więcej publikacji i podejmuje się nowe badania na ten temat. Jednakże problemy te nie są wystarczająco znane szerokim kręgom wychowawców i rodziców. Ta okoliczność zadecydowała między innymi o podjęciu takiego właśnie tematu.

            Autor zdaje sobie sprawę, iż niektóre zagadnienia podjął w sposób powierzchowny. Jest jednak przekonany, że szeroko zakrojone badania w tej dziedzinie pozwolą innym autorom problematykę tę rozwinąć, uzupełnić i rozszerzyć.

            W świetle doświadczeń związanych z napisaniem pracy wydaje się rzeczą potrzebną podejmowanie podobnych inicjatyw naukowych, które odnosiłyby się już szczegółowo do rozpatrywanego przedmiotu. Byłoby z pewnością bardzo pożyteczne pogłębione zbadanie w multimediach dostępnych wśród młodzieży takich zjawisk jak: satanizm, przemoc, apostazja, pochwała zła, dewiacje seksualne itd.

            Autor żywi nadzieję, że praca w obecnym stanie może stanowić pomoc dydaktyczną dla wychowawców i stać się niewielkim przyczynkiem do podjęcia dalszych i pogłębionych już badań nad rozpatrywaną w pracy problematyką.